Thích Thanh Từ

Thích Thanh Từ là gì?

Tuổi thơ

Học Phật tại các Phật học đường

Các vai trò đã qua

Nhập thất và phát triển Thiền tông

Phát triển thiền tông ở Hải ngoại

Du hóa khắp nơi

Tác phẩm

Thiền viện

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Câu hỏi về Thích Thanh Từ

Kinh

Luận

Sách viết về thiền

Leave a Comment