Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Việt Nam): K02 là gì? (update 2023)

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Việt Nam) là gì?

K02 là gì?

Lịch sử

Nhiệm vụ của K02 là gì? 

Lãnh đạo hiện nay

Thành phần bộ tư lệnh cảnh vệ K02

Tổ chức

Khen thưởng

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Chú thích

Liên kết ngoài

Câu hỏi về Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Việt Nam)

Tư lệnh

Chính ủy

Phó Tư lệnh

Phó Chính ủy

Leave a Comment